46. Dönem 1. Merkez Danışma Kurulu 14-15 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Mimarlar Odası Örgütlenmesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı oturumu son oturum olarak gerçekleşti.

Mimarlar Odası Örgütlenmesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı

6-7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Mimarlar Odası 46. Olağan Genel Kurulunda meslek alanımızla ilgili olarak Merkez Yönetim Kuruluna aşağıda yer alan konularda görev ve yetki verilmişti:

  •    Endüstriyel tasarımcıların Mimarlar Odası içinde daha etkin örgütlenmelerini sağlamak amacıyla, TMMOB Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde “Endüstriyel Tasarım Meslek Dalı Ana Komisyonu (ET-MEDAK)” kurulması;
  •    Odaya üye endüstriyel tasarımcı sayısını artırmak ve meslek dalının çalışmalarını duyurmak amacıyla Endüstriyel Tasarımcıların oda içinde görünürlüklerinin artırılması (örneğin internet sitesinde ve yayın organlarında yer verilmesi) ve odaya üyeliklerinin kolaylaştırılması için çalışmalar yapılması;
  •    Endüstriyel tasarım mesleğinin kamu adına düzenlenmesi için meslek tanımı, mesleki hizmet, asgari ücretlendirme, meslek etiği, yarışmalar, akreditasyon ve benzeri konularda mevzuat eksikliklerinin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılması;
  •    bu konularda yapılacak çalışmaların altı ay içerisinde Danışma Kurulu’na getirilmesi, gerekirse mevzuat değişikliği yapabilmek için Olağanüstü Genel Kurul düzenlenmesi.

Bu doğrultuda oluşturulan Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonunun gerçekleştirdiği çalışmalar ve toplantılar sonucunda aşağıda yer alan dört başlık altında geliştirilen öneriler, 46. Dönem 1. Merkez Danışma Kurulu’na sunuldu.

A- MİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

18 Aralık 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin asil üyelikle ilgili 7. maddesine ek bir madde ile endüstriyel tasarımcıların oda üyeliğinin tanımlanması veya; TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde düzenlendiği gibi “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Mimarlar Odasına girmeleri kabul edilen diğer disiplinler…” ifadesinin eklenmesi önerilmektedir.

B- ENDÜSTRİYEL TASARIM MESLEKİ HİZMET YÖNETMELİĞİ ÖNERİSİ

Endüstriyel tasarıma yönelik mesleki eğitim ve uygulama alanlarının, mesleki hak ve yetkilerin, asgari ücretlerin, mesleki yeterliliklerin ve meslek hizmetlerinin niteliklerinin tanımlarının yapılabilmesi için meslektaşlar ile geniş katılım sağlanabilecek platformlarda çalışmalar yürütülmesi ve meslek mensuplarından alınan görüşler doğrultusunda, endüstriyel tasarım meslek tanımı, endüstriyel tasarım uzmanlık alanları, serbest endüstriyel tasarım hizmet türleri, tescil ve belgelendirme şartları, denetim süreci, endüstriyel tasarımcının görev hak ve sorumlulukları, ve asgari ücret esasları konularında düzenlemeler içerecek ayrı bir yönetmelik hazırlanması önerilmektedir.

C- ENDÜSTRİYEL TASARIM MESLEKİ DAVRANIŞ KURALLARI YÖNETMELİĞİ ÖNERİSİ

Endüstriyel tasarım mesleki davranış kuralları yönetmeliği için 2018 yılı bahar döneminde ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisansüstü öğrencilerle kapsamlı bir çalışma yapılmış, dünyadaki ve Türkiye’deki örnekler analiz edilmiş, sekiz ana başlık oluşturulmuştur:

Mesleğin Tanımı ve Kapsamı
Topluma Karşı Yükümlülükler
Doğal Çevreye Karşı Yükümlülükler
Kullanıcıya Karşı Yükümlülükler
Müşteriye / İşverene Karşı Yükümlülükler
Mesleğe Karşı Yükümlülükler
Meslektaşlarla ve Diğer Mesleklerle İlişkiler
Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Stajlar

Bu başlıkların her biri için oluşturulmuş taslak içeriklerin ilgili paydaşların ve meslektaşların katılımına açık toplantılar düzenlenerek finalize edilmesi önerilmektedir.

D- ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ ÖNERİSİ

Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek uygulanabilecek olması da göz önünde bulundurularak, Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Yönetmeliği hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

Bu yönetmeliğin hazırlanma sürecinde, Dünya Tasarım Örgütü (WDO, World Design Organisation) tarafından belirlenen tanımlar doğrultusunda hazırlanmış olan ve 2003 yılından bu yana Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Derneği’nin uygulamakta olduğu “Ulusal Ürün Tasarımı Yarışma Yönetmeliği” temel alınmıştır. Çalışmaların bu doğrultuda devam ederek finalize edilmesi önerilmektedir.

Oturumun başlangıcında, Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu üyesi Mehtap Öztürk Şengül tarafından yukarıda özetlenen önerileri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun arkasından Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu söz alarak endüstriyel tasarım meslek alanına yönelik mevzuat eksikliklerinin tamamlanması için yapılan çalışmalara önem verdiklerini vurguladı ve söz konusu düzenlemeler ile ilgili önerilerimizde yer alan ek yönetmeliklerin hazırlanması ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girmesi yönünde çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Daha sonra Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Merkez Yönetim Kurulu Sorumlusu Ali Hakkan söz alarak çalışmalar ile ilgili yol haritasının Oda avukatlarından alınan görüşler sonrasında daha farklı bir yönde ilerlediğini, çalışmaların sonuca odaklı olarak sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Oturumda son konuşmacı olarak komisyonun çalışma grubu üyesi Fatma Korkut söz aldı ve komisyon çalışmaları için 2015 yılından bu yana Mimarlar Odası tarafından sağlanan insan kaynağı, mekan kullanımı ve seyahat desteği için teşekkür etti. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir